GARANTIES EN RECLAMATIES


GARANTIEVOORWAARDEN EN KLACHTEN

1. Verkoper garandeert de koper de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen voor de door verkoper aangegeven of uit de overeenkomst blijkende toepassing. Bij gegronde reclamering zal verkoper te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de reclame berust, hetzij voor herstel zorgdragen, hetzij de geleverde goederen vervangen waarbij de oorspronkelijke goederen worden geretourneerd. Verdere schadevergoedingen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Eventueel verstrekte garanties leiden niet tot verdergaande aansprakelijkheid dan in die garanties is aangegeven. Garanties zijn nimmer verdergaand, dan door de fabrikanten van de betreffende goederen worden verleend.

3. Het in bovenstaande bepaalde geldt niet indien:

a. de koper jegens de verkoper in gebreke is;

b. de goederen aan abnormale omstandigheden, zoals vervuiling, zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig onoordeelkundig of in strijd met de gebruiksaanwijzing zijn behandeld;

c. de goederen langer dan normaal opgeslagen zijn geweest en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;

d. De verkoper niet binnen 8 dagen na ontdekking van een gebrek in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken en een reclamatie niet op de in artikel 9.4 voorgeschreven wijze en binnen de aldaar gestelde termijn is ingediend.

4. De koper is terstond na levering verplicht controle uit te oefenen op manco’s, gebreken en dergelijke. Het recht op reclamering vervalt, indien niet op de kortst mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen 5 dagen na levering en bij bederfelijke goederen binnen 24 uren na levering, een eventuele klacht aan verkoper schriftelijk is kenbaar gemaakt. Gebreken, manco’s en klachten die bij controle redelijkerwijs niet konden worden geconstateerd dienen op straffe van verval schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en wel uiterlijk binnen 5 dagen nadat zij zijn geconstateerd, dan wel in redelijkheid naar maatstaven van een oplettend koper, geconstateerd hadden kunnen worden. Ieder recht op reclamering vervalt evenwel na verloop van een tijdsbestek van 3 maanden na levering. Bij bederfelijke goederen vervalt ieder recht op reclame indien dit niet binnen 24 uur na levering schriftelijk aan de verkoper is gemeld.

5. Reclameringen geven de koper nimmer het recht om diens betalingsverplichtingen op te schorten.