ALGEMENE LEVERINGS - EN BETALINGSVOORWAARDEN OCD NEDERLAND B.V. VOOR BARDAHLPROSHOP.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel I. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door OCD Nederland B.V., verder te noemen verkoper, met een derde, verder te noemen koper, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op door verkoper gedane aanbiedingen en offertes voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Te allen tijde zullen deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door koper of derden gehanteerde voorwaarden, voor zover althans niet schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel II. Aanbiedingen en prijzen

2.1 Alle door verkoper gedane aanbiedingen, offertes en adviezen zijn vrijblijvend, ook indien deze zijn vervat in prijscouranten en brochures, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2. De verkoper kan niet worden gehouden aan zijn offertes of aanbiedingen indien de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offerte of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Indien monsters zijn getoond of verstrekt, dienen deze slechts om een indruk te geven van het te leveren product. Nimmer zijn zodanige monsters bepalend voor de samenstelling en/of de kwaliteit van de te leveren goederen.

2.4 Afbeeldingen, catalogi en tekeningen geven een algemene voorstelling van door verkoper gevoerde artikelen. De in een aanbieding aangegeven maten, gewichten en technische gegevens zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. Normale, binnen de branche toelaatbare, afwijkingen zijn toegestaan.

2.5 Eventueel gedane mededelingen, c.q. toezeggingen, van door verkoper ingeschakelde

tussenpersonen, medewerkers en/of vertegenwoordigers, zijn voor verkoper niet bindend.

behoudens schriftelijke bevestiging.

2.6 De prijzen van de verkoper zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst op de op dat moment geldende marktprijzen, materiaalprijzen, vrachtkosten, salarissen, wisselkoersen van buitenlandse valuta, sociale lasten, assurantiepremies, vervoerskosten en exclusief eventuele belastingen, dan wel andere heffingen. Een verhoging of verlaging in bedoelde kosten kan door de verkoper worden verrekend. Een verhoging van de marktprijzen van door de verkoper voor koper in te kopen goederen kan door verkoper worden doorberekend aan de koper.

2.7 Alle door verkoper vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


Artikel III. Levering en risico

3.1 Levering geschiedt ten kantore van verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Indien de goederen dienen te worden vervoerd naar de koper of naar en derde, geschied zulks franco, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Koper dient alsdan te allen tijde diens medewerking aan de leveringshandeling te verlenen. Verkoper is vrij in de keuze van het transportmiddel. Koper draagt behoudens andersluidend beding, zorg voor lossing.

3.3 Levering vindt plaats door aanbieding van de goederen op de overeengekomen plaats, dan wel op het punt, dat voor het gekozen vervoermiddel redelijkerwijs bereikbaar is.

3.4 De levering van partij- of soortgelijke goederen vindt plaats ter vestigingsplaats van de verkoper en wel terstond na het sluiten van de verkoopovereenkomst. Vanaf dat moment zijn de goederen voor risico van de koper.

3.5 Vanaf aanvang van het transport van de goederen zijn de door verkoper te leveren goederen voor rekening en risico van koper. De koper vrijwaart de verkoper van alle aanspraken van de vervoerder. Indien de lossing van de goederen door toedoen van de koper worden vertraagd, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper.

3.6 Een bij aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der goederen juist weer te geven, tenzij de koper eventuele bezwaren daartegen terstond bij aflevering schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de verkoper. Ingeval koper tijdig melding doet aan verkoper, dan heeft koper niet het recht betaling op te schorten van hetgeen wel is geleverd.

3.7 Door verkoper opgegeven levertijden gelden immer als zijn gedaan bij benadering. Nimmer kan een levertijd gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper verkoper eerst schriftelijk in gebreke te stellen en dient verkoper een te worden gegeven om alsnog binnen een redelijke termijn te leveren.


Artikel IV. Emballage

4.1 Voor verpakkingsmateriaal zoals kisten, kratten, dozen, flessen, lusten, (pool) pallets e.d. welke niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik, kan de verkoper statiegeld / rouleringskosten in rekening brengen aan de koper, welke tezamen met de betaling van de geleverde goederen dient te worden voldaan.

4.2 De wijze van emballage wordt, indien geen nadere aanwijzingen aan de verkoper zijn gegeven, door de verkoper bepaald als goed huisvader, zonder dat hij ten aanzien van de keuze van de emballage enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de emballage terug te nemen. Het bepaalde in dit artikellid is van overeenkomstige toepassing indien de verkoper ten gevolge van overmacht niet in staat is te leveren in de overeengekomen emballage.


Artikel V. Retourzendingen

5.1 De koper heeft niet het recht om de in ontvangst name van verkochte goederen te weigeren, dan wel geleverde goederen retour te zenden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens verkoper. Eventuele kosten welke hieruit voor de verkoper voortvloeien, zijn voor rekening van de koper.


Artikel VI. Overmacht

6.1 Omstandigheden van dien aard, dat het vorderen van naleving of verdere nalevering van de overeenkomst jegens een der partijen kennelijk onredelijk zou zijn, gelden als overmacht. Van zodanige omstandigheden is in ieder geval sprake in geval van staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping of het transport uit- en invoer verboden, oorlog, mobilisatie, transportuitvoer of invoer belemmeringen.

6.2 In zodanig geval is de verkoper niet verplicht de overeenkomst voort te zetten en niet verplicht tot schadevergoeding. Ingeval van voortdurende overmacht geldt de overeenkomst als van rechtswege ontbonden, doch in zodanig geval is de koper zondermeer gehouden de voor de situatie der overmacht geleverde goederen en diensten aan verkoper te voldoen. Bij tijdelijke overmacht wordt de leveringsverplichting zijdens verkoper opgeschort totdat de verkoper redelijkerwijs in staat zal zijn af te leveren, dan wel heeft de verkoper het recht de overeenkomst te annuleren voor zover deze betreft het door de belemmering getroffen gedeelte. Indien de koper de verkoper hem daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze te verklaren. Indien de belemmering niet langer dan 1 maand duurt is de verkoper niet bevoegd tot annulering.


Artikel VII. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle huidige en toekomstige vorderingen uit welke hoofde dan ook, verschuldigd geworden rente en incassokosten daaronder begrepen, door koper volledig zijn voldaan.

7.2 Koper is niet gerechtigd goederen, die nog niet volledig betaald zijn c.q. waarop het eigendomsvoorbehoud in voormelde zin nog rust, anders dan ten gevolge van normale verwerking volgens hun bestemming, aan derden in eigendom te doen overgaan, of op deze goederen door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht, in de ruimste zin des woords, te verschaffen.

7.3 Bij overtreding van een voorafgaande bepalingen, c.q. van een der bepalingen als vervat in artikel VIII, is de vordering van verkoper terstond ineens opeisbaar en vervallen alle eventueel getroffen regelingen.


Artikel VIII. Betaling

8.1 Betaling dient te allen tijde contant en zonder enige korting of compensatie te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn en bij gebreke daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum, zulks middels betaling in contanten ten kantore van de verkoper, dan wel middels overboeking op een door verkoper aangegeven bankrekening.

8.2 De verkoper is gerechtigd op facturen een kredietbeperkingtoeslag van 2% op te nemen welke de koper bij non-betaling op de vervaldag onvoorwaardelijk is verschuldigd.

8.3 De verkoper heeft immer het recht, alvorens tot levering, dan wel verdere levering over te gaan, genoegzame zekerheid van koper te vorderen, zodat koper diens betalingsverplichtingen zal nakomen. Mocht verzochte zekerheidsstelling niet binnen een daartoe gestelde termijn zijn verstrekt, dan heeft verkoper het recht de overeenkomst, dan wel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door eenvoudige mededeling aan koper te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

8.4 Indien koper in gebreke blijft met de betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. De totale vordering van verkoper is in zodanig geval terstond ineens opeisbaar. Alsdan komen alle eventueel aangeduide kortingen te vervallen en koper is zonder nadere ingebrekestelling een rente van 1% per maand aan verkoper verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een volle te rekenen, zulks ingaande op de vervaldag. Voorts is koper aan verkoper verschuldigd alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke verkoper moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van een vordering bedragen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, met een minimum van € 75,00. Mocht ter zake van incassomaatregelen het faillissement van koper worden aangevraagd dan is de koper buiten de hoofdsom, rente en incassokosten eveneens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

8.5 Ingeval koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, hij tot liquidatie of verkoop van zijn onderneming overgaat en verder indien beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is verkoper terstond gerechtigd, ongeacht enig getroffen regeling, de goederen terug te nemen in welk geval de overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst is (zijn) ontbonden, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schaden, gederfde winst, interest en eventueel ontstane incassokosten.


Artikel IX. Garanties en reclamaties

9.1 Verkoper garandeert de koper de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen voor de door verkoper aangegeven of uit de overeenkomst blijkende toepassing. Bij gegronde reclamering zal verkoper te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de reclame berust, hetzij voor herstel zorgdragen, hetzij de geleverde goederen vervangen waarbij de oorspronkelijke goederen worden geretourneerd. Verdere schadevergoedingen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2 Eventueel verstrekte garanties leiden niet tot verdergaande aansprakelijkheid dan in die garanties is aangegeven. Garanties zijn nimmer verdergaand, dan door de fabrikanten van de betreffende goederen worden verleend.

9.3 Het in artikel 10.1 bepaalde geldt niet indien:

a. de koper jegens de verkoper in gebreke is;

b. de goederen aan abnormale omstandigheden, zoals vervuiling, zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig onoordeelkundig of in strijd met de gebruiksaanwijzing zijn behandeld;

c. de goederen langer dan normaal opgeslagen zijn geweest en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;

d. De verkoper niet binnen 8 dagen na ontdekking van een gebrek in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken en een reclame niet op de in artikel 10.4 voorgeschreven wijze en binnen de aldaar gestelde termijn is ingediend.

9.4 De koper is terstond na levering verplicht controle uit te oefenen op manco’s, gebreken en dergelijke. Het recht op reclamering vervalt, indien niet op de kortst mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen 5 dagen na levering en bij bederfelijke goederen binnen 24 uren na levering, een eventuele klacht aan verkoper schriftelijk is kenbaar gemaakt. Gebreken, manco’s en klachten die bij controle redelijkerwijs niet konden worden geconstateerd dienen op straffe van verval schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en wel uiterlijk binnen 5 dagen nadat zij zijn geconstateerd, dan wel in redelijkheid naar maatstaven van een oplettend koper, geconstateerd hadden kunnen worden. Ieder recht op reclamering vervalt evenwel na verloop van een tijdsbestek van 3 maanden na levering. Bij bederfelijke goederen vervalt ieder recht op reclame indien dit niet binnen 24 uur na levering schriftelijk aan de verkoper is gemeld.

9.5 Reclameringen geven de koper nimmer het recht om diens betalingsverplichtingen op te schorten.


Artikel X. Aansprakelijkheid

10.1 Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar, althans maximaal de het factuurbedrag althans dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 Behoudens het in dit artikel bepaalde, is de verkoper, zijn het door hem ingeschakelde personeel en zijn de door de verkoper ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor enig door de koper geleden schade, dan wel voor enige schade aan derden, tenzij de wet anders bepaalt.

10.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gebreken in producten en/of werkzaamheden van derden afkomstig en/of uitgevoerd, voorover de wet niet anders bepaalt.

10.5 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. zijn faillissement is aangevraagd, dan wel indien de koper surseance van betaling heeft aangevraagd of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijk) stillegging, opheffing of liquidatie van zijn onderneming, alsmede indien ten laste van de koper enig beslag wordt gelegd, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, ter keuze van de verkoper:

a. de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen van de verkoper uit welken hoofde dan ook, op te schorten;

b. ook al was anders overeengekomen, voor iedere uitvoering van enige uit het contract met de koper voor de verkoper voortvloeiende verplichting, contante betaling te vorderen dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat de verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. De verkoper heeft alsdan het recht alle door haar geleden en te lijden schade terstond van de koper te vorderen, evenals gederfde winst, interest en eventuele ontstane buitengerechtelijke invorderingskosten. Alle vorderingen van de verkoper jegens de koper worden terstond opeisbaar. Alle door de verkoper te maken kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand, veroorzaakt door of samenhangend met wanprestatie van de koper, komen ten laste van de koper.


Artikel XI. Vertalingen

11.1 Uitsluitend de Nederlandse versie van de algemene voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling afwijkt, prevaleert de Nederlandse versie. Bij onduidelijkheden in de tekst van vertalingen is de Nederlandse tekst bepalend voor de uitleg daarvan.


Artikel XIII. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verkoper partij is, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 Uitsluitend de rechter in de vestigingsplaats van de verkoper is bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de wet anders bepaalt. Desalniettemin heeft de verkoper te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de blijkens de wet bevoegde rechter.